NOVO – Izmjene poreznih propisa od 01.01.2019. – NN 106/2018

 

Zakon o PDV-u:

 1. Oporezivanje vrijednosnih kupona – oporezuje se isključivo isporuka dobara ili usluga u zamjenu za vrijednosni kupon, odnosno plaćanje. Prethodni prijenosi ne podliježu oporezivanju.
 2. Uporaba osobnih automobila za privatne potrebe za koje je korišten pretporez – naknada za privatnu uporabu osobnog automobila neće biti oporeziva PDV-om.
 3. Obavljanje telekomunikacijskih usluga, usluga radijskog i televizijskog emitiranja i elektronički obavljenih usluga osobi koja nije porezni obveznik (čl. 26. Zakona o PDV-u) – uvođenje praga oporezivanja.
 4. Proširenje skupine dobara koja će se oporezivati stopama 5% i 13% – svi lijekovi koji imaju odobrenje nadležnog tijela za lijekove i medicinske proizvode oporezivat će se stopom 5%; proširenje stope od 13% na isporuku pojedinih živežnih namirnica (čl. 38. st. 2. i 3.).
 5. Mogućnost priznavanja pretporeza u visini 50% za nabavu osobnih automobila – ukinuto ograničenje do 400.000,00 kn.
 6. Preuzimanje porezne obveze za promete u RH od stranog poreznog obveznika samo ako nije registriran za potrebe PDV-a u RH – strani porezni obveznici, koji su registrirani za potrebe PDV-a u RH, moći će od 01.01.2019. priznavati pretporez iz ulaznih računa poreznih obveznika u RH te pri izdavanju računa obračunavati PDV prema hrvatskom Zakonu o PDV-u.
 7. Primjena obračunskog načela kod priznavanja pretporeza pri uvozu određenih strojeva i opreme u vrijednosti većoj od 1.000.000,00 kn – neće se više primjenjivati za uvoz strojeva i opreme koji uvozniku služe kao trgovačka roba, već samo za uvoz strojeva i opreme koji služe kao dugotrajna materijalna imovina.
 8. Proširenje tuzemnog prijenosa porezne obveze na isporuke betonskog čelika i željeza te proizvoda od betonskog čelika i željeza (armatura).
 9. Ukida se obveza predaje obrasca INO-PPO i uvodi se posebna evidencija o primljenim računima.
 10. Novi uvjeti za ulazak u sustav PDV-a – porezni obveznik će ući u sustav PDV-a u trenutku kada u tekućoj godini ostvari isporuke dobara i usluga u svoti većoj od 300.000,00 kn, a ne više od 01.01. iduće godine.

 

Zakon o porezu na promet nekretnina:

Porez na promet nekretnina plaća se po stopi 3%, umjesto dosadašnjih 4%.

 

Zakon o porezu na dobit:

Porezno priznatim rashodom smatraju se i otpisi potraživanja potvrđeni u skladu s posebnim propisom o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značenja (Lex Agrokor). Primjena se odnosi i na poreznu prijavu za 2018. godinu.

Zakon o porezu na dohodak:

 1. Neoporezive naknade – uz dosadašnje neoporezive isplate (2.500,00 kn prigodna nagrada, 600,00 kn dar u naravi, 600,00 kn dar djetetu do navršene 15. godine), poslodavac će neoporezivo moći isplatiti i 5.000,00 kn godišnje na ime nagrade za radne rezultate (npr. trinaesta plaća).
 2. Izmjene poreznih razreda kod oporezivanja plaće i ostalih dohodaka – osnovica za poreznu stopu 24% bit će iznos do 30.000,00 kn mjesečno (umjesto dosadašnjih 17.500,00 kn), odnosno do 360.000,00 kn godišnje (umjesto dosadašnjih 210.000,00 kn). Iznad navedenih osnovica primjenjivat će se stopa 36%.
 3. Ukidanje doprinosa na plaću (1,7%) i promjena stope doprinosa za zdravstveno osiguranje, odnosno uvećanje sa 15% na 16,5%.
 4. Proširenje primitaka koji se ne ubrajaju u cenzus od 15.000,00 kn za priznavanje osobnog odbitka za djecu i druge uzdržavane članove:
  1. Odštete od osiguranja isplaćene zbog teške ozljede i priznate invalidnosti
  2. Stipendije koje isplaćuju poduzetnici pravne i fizičke osobe, zaklade i dr.
  3. Nagrade za izvrsnost studenata i učenika isplaćene iz proračuna i bespovratna sredstva koja se isplaćuju iz proračuna, fondova i programa EU i drugih međunarodnih fondova i programa uređenih posebnim propisima i međunarodnim sporazumima, a u svrhe obrazovanja i stručnog usavršavanja
  4. Potpore djetetu za školovanje do 15. godine života, odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja, koju poslodavac isplaćuje djetetu umrlog radnika ili djetetu bivšeg radnika kod kojega je nastupio potpuni gubiak radne sposobnosti, uz uvjet da bivši radnik ne ostvaruje dohodak od nesamostalnog rada (plaće).
 5. Uzdržavanom djecom smatrat će se i djeca koju uzdržavaju poočimi i pomajke, a uzdržavanim članovima uže obitelji smatrat će se i maćehe, odnosno očusi koje uzdržava punoljetno pastorče.
 6. Član uprave, izvršni direktor trgovačkog društva, likvidator i upravitelj zadruge koji nije osiguran po toj osnovi obveznik je doprinosa u visini razlike između doprinosa prema osnovici osiguranja 5.491,20 kn i doprinosa prema osnovici na temelju koje je prijavljen kao osigurana osoba.
 7. Konačno oporezivanje primitaka sezonaca u poljoprivredi provest će se po stopi od 12%.
 8. Oporezivanje primitaka u naravi po osnovi dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica po povoljnijim uvjetima, koje poslodavci daju svojim radnicima i članovima uprave, više se neće smatrati dohotkom od nesamostalnog rada, nego dohotkom od kapitala i bit će oporezivo stopom 24%
 9. Dohotkom se neće smatrati ni:
  1. Udžbenici, radne bilježnice i bilježnice koje jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave daju učenicima osnovnih i srednjih škola na redovitom školovanju, odnosno novčane naknade koje one isplaćuju za te svrhe na temelju svojih općih akata i za koje su sredstva planirana u proračunima tih jedinica
  2. Formalni i neformalni programi obrazovanja nezaposlenih osoba i drugih socijalno ugorženih skupina, koje bez naplate organiziraju pravne i/ili fizičke osobe, a koji se financiraju iz državnog proračuna lokalne i područne (regionalne) samouprave i/ili fondova i programa EU i drugih međunarodnih fondova.
 10. Promjena visine kamate na pozajmice fizičkim osobama sa 3% na 2%.
 11. Dohotkom od osiguranja neće se smatrati uplaćene i porezno priznate premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, kao ni premije životnog osiguranja.
 12. Fizička osoba, koja se bavi poljoprivredom u organizacijskom obliku OPG, a čija je ekonomska veličina gospodarstva manja od kunske protuvrijednosti 3.000,00 EUR, upisuje se u Upisnik poljoprivrednika koji vodi Agencija za plaćanja u skladu sa zakonom kojim se određuju ciljevi i mjere poljoprivredne politike te nije obveznik poreza na dohodak.

 

Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom:

 1. Izdavanje računa koji ne sadržava JIR dopušteno je uz obvezno ispisivanje zaštitnog koda izdavatelja (ZIK) i naknadnu dostavu računa na ovjeru u Poreznu upravu (u slučaju prekida elektroničke veze s Poreznom upravom).
 2. Obveznik fiskalizacije obvezan je osigurati softversku i hardversku podršku za razmjenu, odnosno dostavu podataka Poreznoj upravi te je odgovoran za utvrđivanje odgovarajuće propusnosti mreže.
 3. Novi rok za uspostavu rada naplatnog uređaja je 5 dana.
 4. Prilikom izdavanja dokumenta na kojemu obveznik fiskalizacije navodi podatke o plaćanju, a koji prethodi izdavanju računa, mora se vidljivo naznačiti „ovo nije fiskalizirani račun“.

 

Zakon o šumama:

Od 01.01.2019. obveznici plaćanja naknade za OKFŠ bit će samo oni poduzetnici čiji ukupan godišnji prihod prelazi 3.000.000,00 kn.

 

 

Datum objave: 04.12.2018.